หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว

ครูที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้

ระบบได้ปิดเพื่อทำการตรวจแผนการสอน

ผู้ที่ส่งแผนการสอนแล้วจะสามารถเข้าสู่ระบบได้เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจและอนุมัติแผนการสอน

หากท่านยังไม่ส่งแผนการสอน จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

ระบบจะเปิดให้เรียนอีกครั้งหลังจากปรับปรุงระบบแล้ว